Breaking News:

latest

CONSERVATIVE - NGƯỜI CÁNH HỮU LÀ AI?

[CONSERVATIVE - NGƯỜI CÁNH HỮU LÀ AI?] Người Cánh Hữu (Conservative) là một người ‘Conserve’ tức Bảo Tồn những giá trị Tự Do Cổ Điển. Trong ...

[CONSERVATIVE - NGƯỜI CÁNH HỮU LÀ AI?] Người Cánh Hữu (Conservative) là một người ‘Conserve’ tức Bảo Tồn những giá trị Tự Do Cổ Điển. Trong đó bao gồm:

1. Chủ nghĩa tư bản
2. Thị trường tự do (kinh tế thị trường)
3. Tự do cá nhân
4. Chính phủ giới hạn

Vì sao lại là ‘Bảo Tồn’ mà không dùng thuật ngữ ‘Liberal’ (Tự Do)? Đó là bởi vì trong thập niên 1960s, vì lý do nào đó, các nhà hoạt động bên phe Cánh Tả lại tự gọi mình là ‘Cấp Tiến’ (Progressive) hoặc ‘Tự Do’ (Liberal). Cho nên phe Tự Do Cổ Điển phải dùng thuật ngữ Cánh Hữu (Conservative) để nói lên rằng họ muốn bảo vệ và bào tồn những giá trị cổ điển xưa. Conservative là thuật ngữ sử dụng ở Mỹ. Còn ở các nước khác thì người ta dùng Neo-Liberal (Tân Tự Do) hoặc Classical Liberal (Tự Do Cổ Điển).

Đó là về mặt kinh tế. Về mặt chính trị thì người Cánh Hữu ủng hộ lập trường chính quyền nhỏ và tối thiểu. Anh ta sử dụng cơ chế công quyền không phải để trích lợi cho bản thân mà để giải quyết những vấn đề chung và phục vụ công ích. Bao gồm giáo dục, y tế, giao thông, an ninh, luật pháp và quốc phòng.

Về mặt xã hội, người Cánh Hữu có thể có ý kiến và quan điểm không ủng hộ phá thai, bảo tồn những giá trị truyền thống địa phương hay có bất cứ nhận xét nào khác. Nhưng đó chỉ dừng ở mức độ ‘quan điểm’ hoặc ý kiến chứ không bao giờ và không nên thành chính sách hay luật.

Anh ta có thể nói ra và quảng bá lập trường của mình nhưng không ép người khác theo mình. Nếu có thì đó là nguỵ biện. Đơn giản vì mỗi quốc gia và dân tộc đều có giá trị văn hoá riêng, huống chi là mỗi cá nhân. Cho nên không có sự tuyệt đối trong những vấn đề tương đối.

Trên hết, người Cánh Hữu chân chính sử dụng trí tuệ của mình để bảo vệ và quảng bá tự do. Như những Adam Smith, John Locke, Milton Friedman, Ludwid von Mises và FA Hayek. Anh ta không ảo tưởng và đem tôn giáo, núp sau danh nghĩa tôn giáo và tái định nghĩa Conservatism. Nếu có thì anh ta đang nguỵ tạo lý luận hoặc không hiểu mình đang nói gì.

Ku Búa @ Cafe Ku BúaKhông có nhận xét nào

Nội Bật