Breaking News:

latest

HEGEL, TÊN TRÙM PHẢN ĐỘNG

HEGEL, TÊN TRÙM PHẢN ĐỘNG Đáng nhẽ ra, Karl Marx phải cảm ơn người “thầy” của mình là Hegel, với phép biện chứng mà Marx lấy làm nền tảng cơ...

HEGEL, TÊN TRÙM PHẢN ĐỘNG

Đáng nhẽ ra, Karl Marx phải cảm ơn người “thầy” của mình là Hegel, với phép biện chứng mà Marx lấy làm nền tảng cơ sở cho luận giải của mình, nhưng thay vì chủ nghĩa duy tâm ông ta đảo ngược để nó trở thành hạt nhân của chủ nghĩa duy vật.

Và sau đó, Marx và hậu bối của ông ta lại quay ra không chỉ là chỉ trích mà còn là kết tội một cách chắc chắn rằng Hegel là một tên phản động (thù địch) vì làm cho con người mụ mị tin vào thần thánh (duy tâm, tức coi những đối tượng mà con người nhận thức đều là phạm trù của tinh thần, ý niệm tuyệt đối được quyết định bởi một Đấng tối cao - Thượng đế).

Hegel coi mọi vật (đối tượng) tồn tại bên ngoài là biểu hiện của các ý niệm có sẵn (có trước đối tượng vật chất cụ thể), nó đã được gắn cho ý nghĩa tự thân mà không phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của mỗi cá thể.

Phép biện chứng (duy tâm) của Hegel, được lấy làm nền tảng của phép biện chứng (duy vật) của Karl Marx. Nhưng rồi Hegel bị xem là một tên trùm phản động, phản động thực sự đối với chính người kế thừa (bị ảnh hưởng lớn) tư tưởng của ông.

Lê Luân
HEGEL, TÊN TRÙM PHẢN ĐỘNG


Không có nhận xét nào

Nội Bật