Breaking News:

latest

DÙNG QUÁT THAY PHA

DÙNG QUÁT THAY PHA Thời chiến quốc 7 nước ở thiên triều, có nước Tần muốn gồm thâu thiên hạ nên động binh đánh nước Triệu. Lúc nước Triệu ch...

DÙNG QUÁT THAY PHA

Thời chiến quốc 7 nước ở thiên triều, có nước Tần muốn gồm thâu thiên hạ nên động binh đánh nước Triệu.

Lúc nước Triệu chưa mất, vua Triệu cử danh tướng Triệu Xa cầm quân chống trả. Triệu Xa là tướng tài, hiểu quân cơ nên cầm cự được, ngăn cản được đại quân của Tần. Sau khi Triệu Xa làm Đại tư mã thì Tần không tạm không đánh Triệu được.

Xa chống giặc có công, được phong là Phục Ba tướng quân. Triệu Xa có con trai là Triệu Quát, giỏi sách vở nhưng không hiểu thực tế, không thương quân sĩ, nhưng hay khoác lác về lý luận nên vua Triệu cũng tin Quát dù Xa đã nhiều lần nói triều đình không nên dùng con mình. 

Sau khi Triệu Xa mất, Tần lại phái binh sang đánh. Vua Triệu sai Liêm Pha thay Triệu Xa. Liêm Pha lão thành trì trọng nên quân Tần phá mãi không được. Quân Tần bèn cho gián điệp phao tin lên là Liêm Pha tham nhũng, có bệnh, tiêu cực này kia. Mục đích là để nước Triệu thay tướng. Vua Triệu cũng mới lên ngôi, khi đó thiếu kinh nghiệm chính trị nên mắc mưu địch, lại dùng Triệu Quát thay Liêm Pha. 

Cuối cùng Quát đại bại tại Trường Bình, 40 vạn quân Triệu bị tướng Tần Bạch Khởi bắt sống chém đầu để thị uy với chư hầu.

Nay Kinh Châu nằm giữa Tào Nguỵ và Đông Ngô, gần giống nước Triệu khi đó. Ngô chủ muốn lấy dầu của Kinh Châu nên gây ra chiến tranh dịch bệnh hầu làm thế giới rối loạn để Nguỵ chủ không cứu viện Kinh Châu được. Lưu Biểu cử Tứ Mục tướng quân cầm ấn tín ra trận ngăn dịch. 

Kinh Châu đang ở thế chó cắn áo rách nhưng Tứ Mục tướng quân cũng chống chọi cầm cự được trong lúc chờ Nguỵ chủ cứu viện. Ngô chủ thấy vậy bèn dùng lại mưu kế “dùng Quát thay Pha” năm xưa. Cho kẻ xấu dèm pha sau lưng Tứ Mục tướng quân, mục đích của Ngô chủ là làm Lưu Biểu nghi ngờ, bãi chức của Tứ Mục tướng quân để Kinh Châu loạn sớm. 

Xưa Triệu dùng Quát thay Pha làm 40 vạn quân Triệu mất mạng. Nay Tứ Mục tướng quân mà bị bãi chức hay nghi kỵ thì chắc khoảng 40 triệu dân Kinh Châu mắc dịch. Tội đó e rằng Lưu Biểu dù giỏi lý luận biện bác nhưng chắc không gánh nổi.

Lưu Biểu dựng cờ đoàn kết mà lúc này không bảo vệ được Tứ Mục tướng quân để địch dèm pha thì Kinh Châu nguy trong sớm tối mà thôi.

H.MKhông có nhận xét nào

Nội Bật