Breaking News:

latest

NẰM MƠ GẶP VUA LÝ

NẰM MƠ GẶP VUA LÝ - Thưa bệ hạ, bệ hạ cầm sách gì thế ? - Ah, Trẫm cầm sách lý luận “Làm sao để vừa chống đảng CSTQ vừa tiến lên XHCN”. - Cò...
NẰM MƠ GẶP VUA LÝ

- Thưa bệ hạ, bệ hạ cầm sách gì thế ?
- Ah, Trẫm cầm sách lý luận “Làm sao để vừa chống đảng CSTQ vừa tiến lên XHCN”.

- Còn cân thì bệ hạ dùng để cân thịt heo chăng ?
- Cân thịt heo là việc của bá tánh, còn trẫm cần cân giữa Mỹ-Trung Quốc.

- Vì sao tượng của bệ hạ lại sắp được dựng khắp cả nước ?
- Ah, đó là để định hướng chính trị. Sau khi quá độ lên XHCN thì Đại Việt ta sẽ quay lại chính trị thị tộc. Nghĩa là các gia tộc sẽ nắm tài sản và quyền lực quốc gia. Sau chính trị thị tộc là chính trị sứ quân, nghĩa là mỗi nơi là một sứ quân, rồi sau sứ quân sẽ lại là chính trị phong kiến, sẽ có vua. Sau vua thì ta lại tiếp tục tiến lên CNXH...

- Đại Việt giờ có nhiều tượng, thêm tượng của bệ hạ thì đất nước có tốt hơn chăng ?
- Nếu cảm thấy nhìn tượng Mác, Lê Nin... mà vẫn không thể hiểu XHCN là gì thì có thể quay qua nhìn tượng của trẫm. Ít nhất nhà Lý của trẫm cũng truyền được tám đời, lại có bàng chi rất vẻ vang ở Xanh Ca Po.

- Theo bệ hạ thì con cháu nào của bệ hạ thành công nhất hiện nay
- Ah, đó là Lý Luận. Dù đứa cháu đó vô tích sự nhưng ngừoi ta vẫn đặt nó đứng hàng đầu.

- Bệ hạ có gì còn hối tiếc chăng trước khi về trời lại ?
- Trẫm ước gì thời Lý đã có XHCN thì hiện nay nhà Lý vẫn còn quang vinh muôn năm để lãnh đạo Đại Việt.

H.M

Không có nhận xét nào

Nội Bật