Breaking News:

latest

THIÊN TƯỢNG

THIÊN TƯỢNG  Năm thứ 90 nhà Sản Hậu, Kinh Châu kẹt trong cuộc chiến giữa Tào Nguỵ và Đông Ngô. Lưu Biểu đang toạ trấn Kinh Châu, thiên hạ lo...

THIÊN TƯỢNG

THIÊN TƯỢNG 

Năm thứ 90 nhà Sản Hậu, Kinh Châu kẹt trong cuộc chiến giữa Tào Nguỵ và Đông Ngô. Lưu Biểu đang toạ trấn Kinh Châu, thiên hạ loạn lạc nhưng Biểu lấy làm đắc ý, thường ra vào ngâm nga các câu thơ như “Kinh Châu có bao giờ như thế này chưa”, rồi “Thời đại này là thời kỳ rực rỡ nhất””...

Bọn hán tử bán đường phèn ở chợ kinh kỳ, bọn tam giáo cửu lưu ở Pê Tê Bốc thường kháo nhau là Lưu Biểu ở sâu trong cung nội, không nghe được lời thật của bá tánh. Lại bị Đông Ngô chơi trò “giữ chùa thờ phật để ăn oản” nên cái gì cũng dang dở. Đốt lò thì sai củi, để cẩm y vệ bắn giết cả khai quốc cựu thần, quốc pháp thì mai một, quan lại các châu phủ thì xa mặt trời nên hoành hành tác ác với dân, tam pháp ti thì bị bạc tiền thao túng, có lê dân uất ức quá phải nhảy lầu. 

Lưu Biểu vốn có phẩm chất của ông giáo làng, trồng được khóm hoa trổ ra nhiều bông hơn hàng xóm là thấy vui, bắt được con sâu be bé trong vườn là đã mãn nguyện. Lưu Biểu làm vua Kinh Châu mà thiếu cái phẩm chất của đế vương, nghĩ chuyện hùng tài đại lược... nên giặc lấp ló ngoài biên ải, trong triều thì gian thần bịt mắt mà Biểu không biết.

Kinh Châu giờ hoạ trong giặc ngoài, lòng người ly tán, dịch bệnh hoành hành, quốc khố trống rỗng.. Nên dân mơ bậc minh chủ sẽ xuất hiện. Trời không phụ lòng người, giáng thiên tượng để báo trước. Đêm 30 trừ tịch thì kinh kỳ mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Bọn thuật sĩ bảo khí số nhà Hậu Sản e rằng đời Lưu Biểu là tận.

Bọn thuật sĩ lại hỏi tiếp thế minh chủ ở đâu. Trời lại không phụ lòng người. Cho hào quang mặt trời xuất hiện ở Trung Thiên, lại cho phượng hoàng xuất hiện ở Nam Thiên, ám chỉ Bắc Thiên lâu nay vương khí đã tận, dù người đất Bắc có ní nuận nhưng trên không hợp lòng trời, dưới mặc kệ lòng dân thì cũng vắn số đi.

Kinh Châu sắp đến thời loạn. 

Tất Tử
Không có nhận xét nào

Nội Bật