Breaking News:

latest

THẤT VỌNG

THẤT VỌNG Nếu bạn trông chờ những mới lạ trong đại hội Đảng 13 sắp  tới, bạn sẽ thất vọng.  Thất vọng bởi vì theo các tiêu chuẩn c...

THẤT VỌNG

Nếu bạn trông chờ những mới lạ trong đại hội Đảng 13 sắp  tới, bạn sẽ thất vọng. 
Thất vọng bởi vì theo các tiêu chuẩn chọn lựa ban chấp hành Trung Ương mới, vừa được công bố, bạn sẽ gặp những người cũ.
Tất cả những tiêu chuẩn đòi hỏi, chỉ là những đức tính bất cứ đồng chí lãnh đạo nào, và nói chung, bất cứ cán bộ nào cũng có. 
Thí dụ:
-Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu
-Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc, dám hy sinh cá nhân cho lợi ích chung của Đảng, của đất nước (bởi vì 2 cái này là một)
-Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực. Không để vợ, chồng, con và người thân lợi dụng chức quyển để trục lợi
-Có trí tuệ, tầm nhìn, trình độ để phát tiển đất nước
-Có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Tóm lại:  
‘’Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.’’

Với những tiêu chuẩn mà bất cứ cán bộ nào cũng có, cũng đã chứng minh trong quá trình phục vụ nhân dân, không thể nói đại hội sẽ mang lại  những gì mới mẻ
Với những tiêu chuẩn dễ dãi như vậy, có thể túm đầu bất cứ anh cán bộ nào, đưa vào ban lãnh đạo trung ương Đảng

Tuy vậy, có một tiêu chuẩn khiến toàn dân vui mừng, hồ hởi với tương lai rực rỡ của đất nước  trong kỷ nguyện mới.
Tiêu chuẩn đó, là các thành viên của ban chấp hành Trung Ương ‘’phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng…, có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái’’
Về điểm này, phải công nhận Đảng đã đáp ứng nguyện vọng sâu xa nhất của nhân dân và nhu cầu khẩn cấp nhất của đất nước

https://zingnews.vn/tieu-chuan-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-moi-post1084616.html


Từ Thức
Không có nhận xét nào

Nội Bật