Breaking News:

latest

NHẤT THỂ HÓA ĐỒNG HÓA CÔNG AN - QUÂN ĐỘI BẢO VỆ ĐẢNG

NHẤT THỂ HÓA ĐỒNG HÓA CÔNG AN - QUÂN ĐỘI BẢO VỆ ĐẢNG … Như người dân ta ,chúng ta đã biết con đường Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Tr...

NHẤT THỂ HÓA ĐỒNG HÓA CÔNG AN - QUÂN ĐỘI BẢO VỆ ĐẢNG …

Như người dân ta ,chúng ta đã biết con đường Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xây dựng hình thành một bộ máy đảng tuyệt đối trung thành với Trung Quốc của sứ mệnh “Chỉnh đốn ,cũng cố thống nhất đảng Việt – Trung” bằng công cụ chống tham nhũng cũng như chính sách bổ nhiệm nhân sự ,trong thời gian tới quyền lực nhất thể hóa sẽ được chuyển giao lại và đó là việc hệ trọng liên quan đến tiền đồ đất nước và sự tồn vong dân tộc….chính vì lẽ đó những con người chống thoát Trung cũng như luôn xem Trung Quốc là giặc phải xây dựng toàn dân và một bộ máy đảng chống Trung cứu quốc ….

Trong bối cảnh chính trị Việt Nam – Trung Quốc hiện tại cũng như trước hiểm họa bị mất nước đang trở thành công khai và hiện thực hơn bao giờ hết ,những người con dân nước Việt yêu nước cần phải xây dựng nên cuộc cách mạng toàn dân chống giặc Trung Quốc thôn tính và xâm lược cũng như cần phải kiên quyết chống lại những âm mưu can thiệp vào nội bộ của đất nước nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay và phải xây dựng ,cũng cố thống nhất nên một bộ máy đảng “KHÁNG TRUNG CỨU QUỐC” đây là nhiệm vụ hệ trọng để cứu lấy tổ quốc và dân tộc trước sự thôn tính và xâm lược của giặc Trung Quốc …..

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ,Phó Trưởng bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 kêu gọi Bộ Công An Nhân Dân cần “tăng cường phối hợp ,hiệp đồng với Quân Đội Nhân Dân để bảo vệ đảng ,bảo vệ chế độ điều này cũng không khác gì đường lối của Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như sự dẫn dắt đã đi sai trách nhiệm ,nghĩa vụ của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đối với Tổ Quốc và Dân Tộc …Người dân ta ,chúng ta cần định nghĩa Tổ quốc và đảng phái chính trị là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt ,“mất tiền bạc là mất nhỏ ,mất đảng phái là mất lớn ,mất Tổ quốc ,dân tộc là mất tất cả”….

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thời đương nhiệm từng phát biểu nước toàn dân ,trước quốc tế rằng “Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc ,với Dân Tộc ,với Hiến Pháp của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam..”, Câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt Tổ Quốc ,Dân Tộc lên trên hết ,khác với nội dung thường được nêu của Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hay Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng rằng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với đảng để bảo vệ đảng mà ở đó đường lối đảng đang bị Trung Quốc áp đặc phương châm 4 tốt ,16 chữ vàng đối với Trung Quốc mà quên đi nghĩa vụ ,trách nhiệm đối với Tổ quốc và Dân tộc ….

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kêu gọi Bộ Công An Nhân Dân cần “tăng cường phối hợp ,hiệp đồng với Quân Đội Nhân Dân để bảo vệ đảng ,bảo vệ chế độ điều này dẫn dắt Quân Đội và Công An trở thành công cụ để bảo vệ đảng ,bảo vệ chế độ cũng như mục đích dùng Quân Đội ,Công An để trấn áp nhân dân nếu có những cuộc biểu tình toàn dân chống giặc Trung Quốc thôn tính và xâm lược Việt Nam ta ,làm cho Quân Đội ,Công An không thể sát cánh cùng nhân dân để chống giặc ,vô hình trung Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trở thành lực lượng “phò Trung Quốc đánh chống lại nhân dân” mà mất đi nghĩa vụ ,trách nhiệm đối với Tổ Quốc ,Dân Tộc ….

“Condiiton Of Slavery"

NHẤT THỂ HÓA ĐỒNG HÓA CÔNG AN - QUÂN ĐỘI BẢO VỆ ĐẢNG …


Không có nhận xét nào

Nội Bật