Breaking News:

latest

VỀ BÀI VIẾT ĐOÀN HỮU TRƯNG CỦA THẦY ĐỖ BANG

Về bài viết Đoàn Hữu Trưng của thầy Đỗ Bang  #giac_Chay_Voi  Tại đây >> https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/72105/1/227%28...

Về bài viết Đoàn Hữu Trưng của thầy Đỗ Bang 

#giac_Chay_Voi 

Tại đây >> https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/72105/1/227%281986-2%29%287%29.pdf

Về bài viết Đoàn Hữu Trưng của thầy Đỗ Bang

Thầy khen ngợi cuộc nổi loạn giặc Chày Vôi này là "biểu hiện ý chí phản kháng quyết liệt của nhân dân ta trước thực trạng quần chúng bị áp bức và nền độc lập dân tộc bị đe dọa".

Nhưng cái câu khẳng định trên, là do thầy Đỗ Bang tự tưởng tượng ra đó chứ, chứ làm gì có việc nhân dân ta có ý chí phản kháng quyết liệt gì ở đây ?

Và đáng nói hơn, là trong hầu hết bài viết nghiên cứu sử này, thầy Đỗ Bang đã dựa vào phần lớn những gì được viết trong quyển Bổn triều bạn nghịch liệt truyện của Kiều Mậu Oánh, viết vào năm 1901, chứ sử nào có viết những điều này ?

Mình xin được mách luôn cho thầy Đỗ Bang, lẫn các cán bộ sử học Việt Nam, là trong sử kiện giặc Chày Vôi này, các thầy lúc nào cũng mạnh miệng mà khẳng định là sau sự kiện giặc Chày Vôi này, "Tự Đức phải triệu ngay Nguyễn Tri Phương để lo việc phòng thủ".

Nhưng làm gì có việc đó, mà là các thầy tưởng tượng ra hay nói leo đó chứ

Vì theo sử Đại Nam Thực Lục, thì việc vua Tự Đức muốn ngài Nguyễn Tri Phương về Kinh Sư là đã xảy ra từ năm 1864, tức là hai năm trước khi có vụ loạn giặc Chày Vôi rồi kìa. Đây, sử Đại Nam Thực Lục viết như thế này "Giáp Tý, Tự Đức năm thứ 17 [1864] Tháng 5 ... Vua cho Kinh sư là nơi căn bản, muốn triệu bọn Nguyễn Tri Phương về. Sai Tri Phương xét kỹ tình hình giặc hiện nay đã có thể do tỉnh thần tự làm lấy được chưa ? Nếu chưa có thể thì quân thứ ấy nên làm thế nào cho dẹp yên được sớm để tâu khúc khải hoàn" ...Và sử kiện liên quan đến ngài Nguyễn Tri Phương về kinh sư ngay sau loạn giặc Chày Vôi đã được viết ra sao ? Thì đây "Quan ở quân thứ Đông Bắc là Nguyễn Tri Phương, Vũ Trọng Bình rút quân về, vào yết kiến. Trước đây vua nghĩ Kinh sư là căn bản làm trọng, cho triệu Võ hiển điện Đại học sĩ sung Tổng thống quân thứ Hải Yên là Nguyễn Tri Phương ; thự Hiệp biện Đại học sĩ sung Kinh lược sứ là Vũ Trọng Bình về Kinh, đến nay Tri Phương và Trọng Bình sắp đến Kinh, bèn sai quan trong triều (Thượng thư bộ Công là Nguyễn Văn Phong, Đề đốc Thuỷ sư là Nguyễn Hiên) đón tiếp Nguyễn Tri Phương ở nhà nghênh tiếp ngoài cửa tây bắc (lần này dự sai làm nhà đón tiếp), giáng Dụ vì Tri Phương là quan huân cựu đại thần, võ công rực rỡ, cho nên ưu đãi đặc biệt, đến khi Tri Phương vào yết kiến, cho ngồi, thăm hỏi, lại triệu Trọng Bình vào hỏi han yên ủi, rồi sai may áo ban cho, Tri Phương, Trọng Bình xin từ chối, vua bảo rằng : Trẫm nghĩ các ngươi ở quân thứ lâu ngày, áo mặc thiếu thốn, may cấp cho để đủ mặc, cũng là thường thôi, đều không cho từ.".Thế thì làm gì có việc như các thầy khẳng định như đinh đóng cột là "Tự Đức phải triệu ngay Nguyễn Tri Phương để lo việc phòng thủ" thế ?À, mà có phải do các thầy đọc trong quyển sách Bản triều bạn nghịch liệt truyện của Kiều Mậu Oánh có đoạn viết (linh tinh) rằng là "Giữa lúc ấy thì quan Kinh-lược Nguyễn-tri-Phương và quan Tổng đốc là Võ-trọng-Bình đương ở  Bắc Kỳ, tiếp được chỉ dụ triệu về kinh sư", nên các thầy tha hồ mà khẳng định bậy, và không cần đọc lại sử Đại Nam Thực Lục không ?Đáng ngờ hơn, là ai ngờ mà thầy Đỗ Bang, thiếu sử liệu đến mức độ mà đem luôn cả quyển Bổn triều bạn nghịch liệt truyện ra làm tài liệu chính, viết linh tinh lang tang đủ thứ vào, để mà ngày nay, người Việt dùng luôn làm sử liệu chính thống trên Wikipedia đấy.Yup, đây thưa các bạn, "cuộc khởi nghĩa" loạn Chày Vôi mà thầy Đỗ Bang viết tâng lên tới mây, là lấy phần lớn những sự kiện được viết lại trong quyển sách Bản triều bạn nghịch liệt truyện được xuất bản vào đầu thế kỷ 20 của ông / bà Kiều Mậu Oánh nào đấy.Nên có khi cuộc nổi loạn giặc Chày Vôi này, nó trở thành cuộc khởi nghĩa, không hẳn là do nhân dân Việt Nam nào ca ngợi cả, nhân dân Việt Nam lúc đó ngu thấy bà, 95% không biết chữ, thì lấy đâu ra mà biết khởi nghĩa là gì ?  Nhưng cái sự tung hô "khởi nghĩa", "anh hùng", "nhân dân" ấy, là đến từ các tay trí  thức Việt Nam thế kỷ 20, như Kiều Mậu Oánh, cộng với việc nghiên cứu sử "có cũng như không" của những thầy Đỗ Bang, hay việc bóp méo sử như của thầy Đinh Xuân Lâm sau này, mà ra đấy. Làm gì có nhân dân gì ở đây ?Đây, mời bạn, người trí thức Việt Nam của các bạn đã đầu độc kiến thức sử của các bạn cả trăm năm như thế rồi đấy.Thanks

Brian


Không có nhận xét nào

Nội Bật