Breaking News:

latest

SẮC PHONG TRẦN THƯỢNG XUYÊN THIỆU TRỊ 5 Ở MIẾU HỘI ĐỒNG ĐỊNH TƯỜNG CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI

Sắc phong Trần Thượng Xuyên Thiệu Trị 5 ở miếu Hội Đồng Định Tường có gì đó sai sai Nhờ thầy Lê Công Lý đăng rồi anh Lê Ngọc Quốc shared lại...

Sắc phong Trần Thượng Xuyên Thiệu Trị 5 ở miếu Hội Đồng Định Tường có gì đó sai sai

Nhờ thầy Lê Công Lý đăng rồi anh Lê Ngọc Quốc shared lại, mình đọc kỹ, rồi so sánh với các sắc phong Trần Thượng Xuyên ở miếu Công thần Vĩnh Long, mới thấy hoảng hồn, vì sắc phong Trần Thượng Xuyên miếu Hội Đồng Định Tường này: 

(1) Ghi rõ là ngài Trần Thượng Xuyên có chức "Cai Cơ Đô Đốc 該奇都督". Nhưng xưa nay các sắc phong Trần Thượng Xuyên khác, ngay cả sắc phong năm Minh Mạng 1821, đều chép chức của ngài là Phụ quốc Đô đốc 輔國都督, chứ làm gì có chức Cai cơ Đô đốc 該奇都督 như sắc phong Định Tường nhỉ ? Mà hình như Phụ Quốc Đô Đốc Tướng Quân là rất khác với Cai Cơ Đô Đốc đúng không ?(2) Các sắc phong Trần Thượng Xuyên khác, kể cả sắc phong Minh Mạng 1821 cho tới sắc phong Thiệu Trị 7 ở miếu Vĩnh Long, đều dùng mỹ hiệu Oai ĐỊCH Chiêu dũng Hiển linh, như vậy làm thế nào mà sắc phong Định Tường Thiệu Trị 5 lại dùng mỹ hiệu Oai NGHIÊM Chiêu dũng Hiển Linh há ? (3) Và cuối cùng đáng hỏi nhất, là theo tờ sắc phong số 16 của miếu Vĩnh Long, thì vào năm Thiệu Trị 7 (1847) ngày mồng 10 tháng chạp, thì ngài Trần Thượng Xuyên chỉ mới được ban 8 chữ mỹ hiệu "Oai địch Chiêu dũng Hiển linh Diệu cảm" Thượng Đẳng Thần. Vậy mà theo sắc phong Định Tường Thiệu Trị 5, thì vào ngày 16 tháng 12 năm Thiệu Trị 5 (1845), triều định đã ban thêm hai chữ 10 chữ mỹ hiệu "Oai Nghiêm Chiêu dũng Hiển linh Diệu cảm Hách Trạc" ? Làm gì có vụ mà cho cùng một Thượng Đẳng Thần, mà các năm trước (năm Thiệu Trị 5 1845) lại được tặng nhiều chữ hơn các năm sau (năm Thiệu Trị 7 1847), đúng không các thầy ?

Nên xin thầy Lý và anh Quốc có ý kiến gì không ? Theo hai thầy, là sắc phong miếu Định Tường bị làm giả hay là sắc phong miếu Vĩnh Long đã bị làm giả ? Hay theo 2 thầy cả hai miếu này đều toàn lưu trữ các sắc phong giả hết, nhưng do chưa ai nghiên cứu kỹ, nên vấn đề sắc phong giả ở miếu Vĩnh Long lẫn miếu Định Tường chưa ai nêu ra ? Hay Brian sai ? Mời thầy Lý và anh Quốc tham khảoThanks

Brian

Sắc phong Trần Thượng Xuyên Thiệu Trị 5 ở miếu Hội Đồng Định Tường có gì đó sai sai

Sắc phong Trần Thượng Xuyên Thiệu Trị 5 ở miếu Hội Đồng Định Tường có gì đó sai sai


Không có nhận xét nào

Nội Bật