Breaking News:

latest

VỀ NGÀI NGUYỄN TRI PHƯƠNG CÓ LÀ QUAN VÕ TRIỀU NGUYỄN KHÔNG ?

Về ngài Nguyễn Tri Phương có là quan võ triều Nguyễn không ? Theo chú Vũ Kim Lộc "Đúng là khi tôi viết bài báo nêu trên, khi tra ...

Về ngài Nguyễn Tri Phương có là quan võ triều Nguyễn không ?

Theo chú Vũ Kim Lộc "Đúng là khi tôi viết bài báo nêu trên, khi tra trong Đại Nam thực lục viết về ông, tôi cũng đã rất phân vân với các chức và danh hiệu này, bởi cho thấy đều thuộc về Võ quan".  Và chú cũng cho biết, "Cuối cùng tra thêm phần Từ điển Nhà Nguyễn của Võ Hương An (xuất bản bên Mỹ) thì được ghi “ông là quan Văn nhưng cũng là quan tướng”".
Xem >> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1383874478475840&id=100005599038998Không biết chú Vũ Kim Lộc đã đọc đoạn nào trong Đại Nam Thực Lục, và thầy Võ Hương An đã dựa vào đâu mà khẳng định ngài Nguyễn Tri Phương là quan võ ? Rõ ràng các hàm mà ngài Nguyễn Tri Phương có, không hề là thuộc võ giai, mà thuộc về văn giai.

Ví dụ dưới đây là các phẩm hàm chức tước to mà quan Nguyễn Tri Phương có, đều thuộc văn giai cả

1. Hàm Tuần Vũ, Tổng đốc thuộc Văn giai

2. Chức Khâm sai quân thứ đại thần Trấn Tây hàm Tòng Hiệp Biện Đại học sĩ, và hàm này là thuộc Văn giai

3. Các chức Thượng thư, Tham Tri Tả Hữu đều thuộc Văn giai cả

4. Chức Khâm mạng tuyên sát đổng sức đại thần hàm Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Thượng thư bộ Lại, và hàm này lẫn chức Thượng thư bộ Lại là thuộc Văn giai cả

5. Hàm truy thụ Tham Tri trước khi được khôi phục nguyên hàm, cũng là thuộc Văn Giai

Như vậy, bao nhiêu hàm mà quan Nguyễn Tri Phương có, đều thuộc Văn giai cả, còn các chức vụ Khâm sai mà ông được giao cho, là để nắm giữ binh tướng, chứ không hẳn là ông có hàm hẳn hòi là thuộc Võ giai.  Các chức vụ của ông cho chúng ta thấy, là triều đình nhà Nguyễn đã tin tưởng giao trách nhiệm thống lãnh văn võ mà đi đánh giặc, chứ không hẳn vì ông có tài võ nghệ hay liên quan đến võ nghiệp gì cả.

Vậy quan Nguyễn Tri Phương, từ lúc mới vào quan trường, cho tới lúc mất, đều lãnh hàm văn quan, nên vì vậy chúng ta không thể nào vì thấy ông được triều đình trao cho chức vụ mà lại phán ông là quan võ (đây là trường hợp sai lầm mà thầy Trần Đức Anh Sơn đã nêu ra, xem hình chụp).  

Nên không hiểu chú Vũ Kim Lộc và thầy Võ Trường An lẫn thầy Trần Đức Anh Sơn đã dựa vào đâu mà cho rằng ngài Nguyễn Tri Phương là quan võ ?  Chứ còn theo các hàm mà quan Nguyễn Tri Phương có, chúng cho chúng ta biết quan chưa bao giờ là một võ quan cả.

Mà quan văn có cầm quân đi đánh giặc được không, chắc rồi đó, ví dụ chúng ta có ngài Nguyễn Cư Trinh đi đánh giặc lấy đất miền Nam thời xưa đó thôi.

Mà quan Nguyễn Tri Phương có là Văn Võ Toàn Tài như thầy Trần Đức Anh Sơn nhận định không ? Theo cá nhân mình thì không.  Võ nghiệp của ông chả lấy gì làm xứng đáng cho lắm, ngay cả vua Tự Đức cũng đã có lần phán "Cho Binh bộ Hữu tham tri Phan Đình Bình sung làm Khâm phái đến ngay Hà Nội cùng với Nguyễn Tri Phương xử trí việc Đồ Phổ Nghĩa. Nhân triệu vào bảo rằng : Thuyền của Phổ Nghĩa sắm sửa đến Vân Nam, dẹp oán bớt việc, ở cả việc ấy, duy có việc rất đáng lo, Nguyễn Tri Phương tuổi cao tính cố chấp, Bùi Thức Kiên gặp việc hoảng hốt, giấy tờ đi lại, có hại đến sự thể ; ngươi đi chuyến này nên tuỳ cơ làm khéo, khiến cho hắn vui lòng nghe, cốt sớm xong việc, gần đây cứ theo tâu báo, Phổ Nghĩa có ý thác cớ để tránh, Ngọc Trì đã đến, mới nên thân họp, còn như những tên đầu mục nhỏ mọn chớ nên khinh thường họp bàn với chúng mà thất thể ; phàm việc để lỡ, đều do Nguyễn Tri Phương yêu cầu khắt khe nên mới đến thế. Trước đã lỡ việc, nay phải xử trí cho khéo. Vả lại, người khách nước Thanh xu lợi, về việc thông thương ở Vân Nam cố nhiên là có, tạm hãy để đấy chớ hỏi đến, đợi xong việc tính dần, để cho hắn phục tình, nếu nhất thiết buộc bằng phép luật, sợ chưa tiện.".  Quan Nguyễn Tri Phương chỉ được cái chết theo thành, là cái chết của tôi trung, chứ còn nói là quan Nguyễn Tri Phương Văn Võ Toàn Tài như thầy Trần Đức Anh Sơn khen, đó là nói hơi quá vậy.  

Và chú Vũ Kim Lộc dựa vào hình vẽ quan Nguyễn Tri Phương có đội mũ mà cho là quan là quan văn thì không đúng, vì đó là hình vẽ, nếu chú khẳng định dựa vào hình vẽ mà phán đoán, thì Brian có thêm vài chục câu hỏi liên quan đến tấm hình vẽ này, ví dụ đơn giản là cái áo quan đang mặc có là áo mãng bào không ?

Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi


Thanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật