Breaking News:

latest

THÔNG TƯ ,NGHỊ ĐỊNH KIỂU ÁC NHƠN …..

THÔNG TƯ ,NGHỊ ĐỊNH KIỂU ÁC NHƠN ….. Chính quyền Việt Nam đối với người dân từ những chính sách ,hành động hơn cả thời thực dân phong kiến ,...

THÔNG TƯ ,NGHỊ ĐỊNH KIỂU ÁC NHƠN …..

Chính quyền Việt Nam đối với người dân từ những chính sách ,hành động hơn cả thời thực dân phong kiến ,sự tự do ,quyền con người ,phí ,thuế với sưu cao thuế nặng hay hàng loạt thông tư ,nghị định bóp cổ dân kiểu ác nhơn như thế này ,kể cả hàng trăm luật phí ,thuế vô lý được áp đặt lên người dân chúng ta ,người dân ta thấy rõ thời chế độ phong kiến chúng ta được quyền phê phán ,lên án chế độ tàn độc đó và người phê phán ,lên án được gọi là người yêu nước …còn đối với chính quyền Việt Nam người dân ta không có được quyền đó cũng như nếu phê phán hay lên án một chính sách nào đó sẽ trở thành kẻ chống nhà nước và là phản động …

Khi quyền lực ,bạo lực chính quyền ngự trị trên cả luật pháp tức đồng nghĩa “Luật rừng đang ngồi trên luật pháp” điều này luật pháp không thể thực thi công bằng xã hội ,tạo nên sự bất công mà bất công đó ngự trị trên cả luật pháp ,người dân ta sống dưới quyền một con người khi bị trấn lột ,bóc lột ,bị tướt đọt quyền mưu cầu bởi một chính quyền của dân thì trách nhiệm ,nghĩa vụ của người dân phải phản kháng ,chống đối ,sự phản kháng ,chống đối hợp pháp để giành lại quyền lợi chính đáng cho chính chúng ta ,xóa bỏ bất công cho thế hệ con cháu chính chúng ta được thừa hưởng sự văn minh nhân bản của một xã hội công bằng …

“Condition Of Slavery”
Không có nhận xét nào

Nội Bật