Breaking News:

latest

VIẾT CHO ĐỒNG TÂM …..

VIẾT CHO ĐỒNG TÂM ….. Trước Đồng Tâm là Thủ Thiêm ( Sài Gòn ) ,Cồn Dầu ( Đà Nẵng ) ,Tiên Lãng ( Hải Phòng ) ,Dương Nội ( Hà Nội ) ,Văn Giang...

VIẾT CHO ĐỒNG TÂM …..

VIẾT CHO ĐỒNG TÂM …..

Trước Đồng Tâm là Thủ Thiêm ( Sài Gòn ) ,Cồn Dầu ( Đà Nẵng ) ,Tiên Lãng ( Hải Phòng ) ,Dương Nội ( Hà Nội ) ,Văn Giang ( Hưng Yên ) ,Vụ Bản ( Nam Định )…chính quyền đã dùng quyền lực ,bạo lực để cưỡng chế ( cưỡng chiếm ) đất đai ,nhà cửa ,ruộng vườn của người dân ,và khi quyền lực ,bạo lực ngự trị trên cả luật pháp thì pháp luật không thể thực thi công bằng xã hội và người dân ta hãy nhìn lại sự hình thành của Việt Minh cướp chính quyền ( cách mạng tháng 8/1945 ) ….

Sự diễn biến hình thành của đoàn quân nông dân đi cướp chính quyền =>Cướp chính quyền=>Cướp ruộng đất=>Chia đất cho bần nông=>Gom nông dân vào Hợp tác xã=>Giải tán Hợp tác xã ,chiếm ruộng=>Cho nông dân thuê ruộng=>Nông dân nộp tô nuôi Đảng=>Sửa Hiến pháp=>Đất đai sở hữu toàn dân ,do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý=>Quy hoạch ,cưỡng chế đất ,ruộng thành vàng=>Quan chức thành tư sản đỏ=> Nông dân thành dân oan….

Điều này cho người dân chúng ta thấy rằng Chính quyền Việt Nam đã có sự chiếm đoạt hoàn toàn quyền sở hữu của nhân dân trên đất đai ,cũng như Chính quyền tự cho mình cái quyền lấy đất đai ,nhà cửa ,ruộng vườn của người này rồi phong sở hữu cho người kia ,lấy người này trao sở hữu cho người nọ ,nhà nước tự nhiên cho mình quyền cấp cho người này quyền sử dụng đất này ,cấp cho người kia quyền sử dụng đất kia ,đây là sự sai phạm công khai ,ngang nhiên ,trắng trợn ,lộ liễu...

Việt Nam cần cải tổ luật pháp về sở hữu ,đất đai ,ruộng đất để trả lại quyền sở hữu cho người dân ,chứ không phải là để tồn tại mãi mãi một cái luật mà nó bất hợp lý như thế được ,cũng như đòi hỏi Hiến pháp phải được tu chính để phù hợp với các tiêu chuẩn dân chủ chân chính ,công minh ,xóa bỏ đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý ,bởi vì sở hữu luôn luôn phải là một người cụ thể ,một pháp nhân rõ ràng thì mới có thể thực hiện được quyền sở hữu đó ….

“Condition Of Slavery”

Không có nhận xét nào

Nội Bật