Breaking News:

latest

NỀN GIÁO DỤC "ĐẦN ĐỘN HÓA" ĐÀY ĐỌA NGƯỜI BẢN XỨ

Nền giáo dục "đần độn hóa" đày đọa người bản xứ Các bạn sinh viên Việt Nam thân mến, các bạn có biết là chính chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nền giáo dục "đần độn hóa" đày đọa người bản xứ

Các bạn sinh viên Việt Nam thân mến, các bạn có biết là chính chủ tịch Hồ Chí Minh đã tố cáo nền giáo dục "đần độn hóa" đày đọa người bản xứ dã man của chế độ thực dân Pháp không ?

Ông đã "kịch liệt tố cáo chính sách giáo dục thực dân. Đó là nền giáo dục nhồi sọ, đần độn hóa và làm cho u mê để thống trị, bản chất nền giáo dục đó chỉ nhằm đào tạo tùy phán, thông ngôn và viên chức nhỏ đủ số cần thiết để phục vụ cho bọn xâm lược... Hồ Chí Minh là một trong số rất ít nhà cách mạng vạch trần tội ác của chính quyền thực dân, kịch liệt lên án nền giáo dục chỉ nhằm "đần độn hóa", đày đọa người bản xứ. Đúng như nhà sử học Pháp Sác-lơ Phuốc-ni-ô (Charles Fourniaux) đã nhận định: "Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp quan trọng vào việc hình thành truyền thống chống chủ nghĩa thực dân..." (xem Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo >> https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/298)
Nền giáo dục "đần độn hóa" đày đọa người bản xứ
Nhưng hỡi ơi, ai mà ngờ, là sau hơn 20 năm đất nước thống nhất, vào năm 1995, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo của nước CHXNCNVN, cùng với hơn 30 trường đại học và các GS TS của họ, đã duyệt và cho ra quyển Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam làm giáo trình về văn hóa để "đần độn hóa" bao nhiêu thế hệ sinh viên Việt Nam kìa.

Mình không biết người Pháp đã "đần độn hóa" dân An Nam Mít như thế nào trong nền giáo dục thực dân ấy, nhưng làm thế nào mà ngay chính người bản xứ Việt Nam, những người cần phải hiểu rất rõ về tại sao người Việt Nam muốn giành được sự tự do độc lập từ bọn ngoại xâm, mà lại trở ngược lại "đần độn hóa" các bạn như bọn thực dân Pháp thế ? 

Đây thưa bạn, ngay trong Lời Giới Thiệu của quyển Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam, Ban Chủ Nhiệm - Chương trình Giáo trình Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo - của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam đã viết rõ về việc cho phép GS TS Trần Ngọc Thêm biên soạn quyển sách này làm giáo trình đầu độc bao nhiêu thế hệ sinh viên Việt Nam của các bạn nè

Đây thưa bạn, đâu phải chỉ có chế độ thực dân Pháp mới "đần độn hóa" dân An Nam Mít như chủ tịch Hồ Chí Minh tố cáo, luôn cả người Việt đã đang và sẽ tiếp tục "đần độn hóa" các thế hệ sinh viên của dân tộc họ mà.

Thế mới biết, nước nhà có được sự độc lập tự do, không có nghĩa là người ta sẽ không "đần độn hóa" thanh niên Việt Nam đâu đúng không ? Có chăng, chỉ là từ chế độ ngoại xâm thực dân Pháp "đần độn hóa", thì bây giờ chuyển sang qua chế độ Cộng Sản bản xứ của người Việt "đần độn hóa" các bạn mà thôi

Không hiểu chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn sống, ông có thấy xấu hổ cho thế hệ sau của ông cũng đang "đần độn hóa" người Việt của chính họ không ? Nếu ông mà biết như thế, ông có còn to miệng mà tố cáo chế độ thực dân "đần độn hóa" người Việt không nhỉ ? Và quan trọng hơn, ông có còn muốn đi tìm đường cứu nước không nhỉ ?

Cứu nước ra làm sao mà ngày nay, nước nhà độc lập ra làm sao, mà chính bản thân người Việt lại quay qua "đần độn hóa" sinh viên Việt Nam vậy bạn ? 

Mời bạn tham khảo

Thanks
Brian


Không có nhận xét nào

Nội Bật